...

Kundtips

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning.
Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas.
Beslutet är en rekommendation och inte tvingande.
Webbadress och postadress är Allmänna reklamationsnämmnden Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se

  • Skattesänkning för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av byggnader sk. ROT-avdrag.
  • Regeringen har föreslagit att rätten till ROT-avdrag för byggarbeten ska gälla från den 8 december 2008.
  • Skattereduktion medges första gången vid taxeringen 2010. Begreppen reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad avses ha samma innebörd som de har i dag i inkomstskattelagen (1999:1229).

För aktuella regler klicka på länken. Rotarbete och rutarbete

Jordfelsbrytaren skyddar både mot personskador och bränder. Dens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett jordfel uppstår. En jordfelsbrytare känner av om strömmen går fel väg, exempelvis via en människa till jord, och bryter då strömmen på bråkdelen av en sekund.

Jord kan vara allt ifrån marken utanför huset till metallhöljet på spisen, betonggolvet du står på eller diskbänken.

Jordfelsbrytaren skyddar dig mot el-stötar om du tar i en apparat som blivit strömförande och samtidigt är i kontakt med jord.

Den skyddar även mot bränder som kan uppstå när elen tar fel väg till jord.

Jordfelsbrytarens fördelar: Snabbheten hos en jordfelsbrytare gör att farliga situationer normalt inte hinner uppkomma när en person kommer i beröring med en strömförande del. Jordfelsbrytaren – inte säkringen – känner vid ett eventuellt fel av de små strömmarna som kan orsaka brand.

Jordfelsbrytaren är ett bra kompletterande skydd till andra skyddsåtgärder som säkringar, skyddsjordning, petsäkra vägguttag/grenuttag och naturligtvis underhåll av el-anläggningen.

Installation av jordfelsbrytare kan hos vissa försäkringsbolag ge lägre premie.

Din nya elcentral består av 3 delar: huvudbrytare, automatsäkringar och jordfelsbrytare.

Huvudbrytaren
Används vid arbete i elanläggningen, bryter inkommande spänning och vrids vid behov till och från.

Automatsäkringar
Består av vippströmbrytare som klickar ned vid överlast. Man skall inte byta något, det är bara att vippa den upp igen. De enda vanliga porslinssäkringar som finns kvar är de 3 huvudsäkringar som finns vid elmätaren.

Jordfelsbrytare
Jordfelsbrytaren har också en vippa som klickar ned vid jordfel. Den har en kraftig fjäder och kräver ett fast tryck uppåt för att återställa.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.